موزه باتلاق [Moormuseum] به چه منظور و هدفی تاسیس می شود؟

تصمیم به منظور تاسیس انجمن باتلاق کلان [Großes Moor]، ثبت شده در فهرست انجمن های کشور در سال 2009 میلادی اتّخاذ شد. بیل مخانیکی لیلی پوت [Liliput] که مخصوص استخراج می باشد، دقیقا در وسط باتلاق کلان قرار دارد. دستگاه موصوفه که جهت استخراج لایه حاصلخیز [Torf] خاک می باشد، اکنون مانع سر راه شده است. سالیان سال است که از بیل مخانیکی موصوفه، کدام استفاده ای نمی شود. امور تخنیکی به منظور استخراج لایه حاصلخیز تا امروز بسیار تغییر کرده است. همه دستگاههای بیل مخانیکی کلان که مخصوص استخراج لایه حاصلخیز بوده اند، به انجمنهای استخراج باتلاق فروخته شده اند یا اینکه به گونه آهن قراضه دور انداخته شده اند. دستگاه بیل مخکانیکی لیلی پوت، آخرین بازمانده است که قصّه ای دراز و تاریخ دارد.

در سال 2014 بایستی استخراج لایه حاصلخیز خاک در باتلاق کلان، یقینا و برای همیشه، ممنوع و قدغن اعلام و منطقه موصوفه فقط به حیث منطقه حفاظت از محیط زیست محسوب می شد.

 

ما به حیث اعضای انجمن باتلاق کلان، ثبت شده در فهرست انجمن های کشور مُشتاقیم که تاریخ باتلاق کلان، و همچنین قصّه های کوتاه و دراز در خصوص باتلاق موصوفه و حتّا گذرگاههای تاریخی آن را، تاریخ استخراج لایه های حاصلخیز و آبیاری کردن مُجدّد آن را تثبیت کنیم. گروهی که منظور نظر ما هستند، اطفال و جوانان می باشند تا بتوانند تاریخ را برای نسلهای بعد حکایت و محفوظ کنند. هر شخصی که طرح این موضوع به تنهایی برایش کفایت نمی کند، او را از صمیم قلب دعوت می کنیم که موزه تخنیکی [دیجیتالی] ما را از لحاظ علمی و تخصّصی تکمیل کند.

ما از تمام حامیان و کمک کنندگان پولی و همچنین همه کسانی که با تمام قوای خود به ما کمک کردند، ممنونداریم.

از سال 2009 لغایت سال 2019 توانسته ایم به پشتوانه تلاشهای خودمان، امکانات پولی ذیل را جمع آوری کنیم:

 

مساحت تماشاخانه 2.500 متر مربع (تغییر خاک زمین)

€   35.000

4 عدد دیگ آبچاله ای [Pütten]

€     7.000

پارکینگ موتر و پل ورودی و همچنین مساحت ترافیک

€   15.000

تعمیر محلّ تجمّع غریبکاران استخراج کننده لایه حاصلخیز

€   80.000

تعمیر کارگاه فشاردهنده لایه حاصلخیز

€     3.000

جابجا کردن دستگاه ریلها

€   15.000

بازسازی مُجدّد، عرضه کردن، به گونه مثال؛ فروش دستگاهها

€   79.000

جمع کُل

€ 234.000

کمکهای پولی انجمن مسکونی زاسنبورگ [Sassenburg] و شورای محلّ نویدورف – پلاتندورف  [Neudorf-Platendorf]

€   28.000

کمکهای پولی از طرف صندوق مالی انجمن اروپا و انجمن مسکونی زاسنبورگ [Sassenburg]

€   46.907

کمکهای پولی، خدمات شخصی، وام گرفتن

€ 159.093

 

در خصوص پرداخت کردن کمکهای پولی به نمبر حساب بانکی ما در نزد [Sparkasse] اشپارکاسه DE49 2695 1311 0011 0963 93 از شما بسیار سپاسگزایم. هنوز کارهای بسیار زیاد دیگری جهت اجرا کردن وجود دارند.در خصوص جهت یابی و تعیین موقعیّت

در سمت چپ فراز صفحه (تصویر نمبر 1) کُل منطقه موزه باتلاقی مصوّر شده است. نمبرها نیز هر مرحله و قسمت را نشان می دهند.  چهار قسمت از نمبر 17 لغایت نمبر 20 در خارج از منطقه موصوفه هستند که به طول راه پانزده کیلومتر و چهارصد متر [15,4 km] دورتادور باتلاق کلان را  احاطه می کنند.

Station 1 im Moormuseum
Station 1 im Moormuseum